ul. Norymberska 10C – Ruczaj (wjazd od Grota-Roweckiego), 30-376 Kraków
mail: lp.demifos@ajcpecer

Laserowe zabiegi ginekologiczne i USG – Sofimed Kraków sofibeauty gabinet laseroterapiiZobacz Naszą Ofertę

REGULAMIN STRONY

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy dokument, który ma na celu wyjaśnienie zasad dokonywania rejestracji wizyt lekarskich za pośrednictwem Naszej strony internetowej  (dalej: Strona, https://sofimed.pl/), na której mamy przyjemność Państwa gościć, a także kontaktowania się z naszą Spółką poprzez zawarty na Stronie formularz kontaktowy. Dbając o jasność i sprawność działania stosowanych online formularzy, zachęcamy Państwa do zaznajomienia się poniższym tekstem.

 

UWAGA: Serwis zaadresowany jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawicieli ustawowych osób, które samodzielnie nie mogą w świetle obowiązującego prawa decydować o swoim życiu lub zdrowiu (małoletni/osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo).

 

Regulamin wyjaśnia kwestie dotyczących (m.in.):

 1. kontaktu z SOFIMED;
 2. wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony plików cookies i innych analogicznych form ingerencji w Państwa urządzenia;
 3. gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez SOFIMED danych osobowych.

 

Jeśli którykolwiek z zapisów jest dla Państwa niejasny lub budzi Państwa wątpliwość – zapraszamy do kontaktu: recepcja@sofimed.pl.

 

SPIS TREŚCI

 

§1 DEFINICJE

Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o:

 

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Regulamin serwisu”.
 2. SOFIMED – należy przez to rozumieć spółkę Sofimed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-376) przy ul. Norymberskiej 10 C/101, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer KRS: 0000351905, posiadającą numer NIP: 6762416771, posiadającą numer REGON: 12118284600000.
 3. Pacjencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zwracająca się do SOFIMED o udzielenie jej dostępnych w ofercie SOFIMED świadczeń zdrowotnych, w tym także Pacjenta zawierającego z SOFIMED umowę w tym zakresie.
 4. Przychodni – należy przez to rozumieć miejsce świadczenia usług na rzecz Pacjentów przez SOFIMED i jego Pracowników, znajdujące się w budynku przy ul. Norymberskiej 10C/101 w Krakowie
 5. Umowie – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Pacjentem, a SOFIMED o udzielenie konkretnych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany personel medyczny współpracujących z SOFIMED.
 6. Świadczenia zdrowotne należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Pacjentem, a SOFIMED o udzielenie konkretnych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany personel medyczny współpracujących z SOFIMED.
 7. Usługach – należy przez to rozumieć udostępnione za pośrednictwem Strony funkcjonalności w postaci Formularza Kontaktowego oraz dokonania Rejestracji Online przy wykorzystaniu utworzonego w tym celu Konta Pacjenta lub przy pomocy portalu społecznościowego Facebook.
 8. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą ze Strony. Użytkownik może mieć równocześnie status Pacjenta.
 9. Formularzu Rejestracji –należy przez to rozumieć znajdujący się na Stronie formularz, służący do utworzenia Konta Pacjenta chcącego dokonać rezerwacji wizyty w Przychodni online, zobowiązujący Pacjenta do podania następujących danych:
  1. imienia,
  2. nazwiska,
  3. numeru telefonu kontaktowego,
  4. adresu email.
 10. Rezerwacji – należy przez to rozumieć formularz, służący do dokonania online rezerwacji wizyt lekarskich, tj. w celu zawarcia Umów dotyczących konkretnych świadczonych przez SOFIMED świadczeń zdrowotnych, wykonywanych przez konkretnych członków personelu medycznego SOFIMED wymagający zalogowania się przez Pacjenta na Konto.
 11. Koncie – należy przez to rozumieć indywidualny profil Pacjenta utworzony online – po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, do którego dostęp Pacjent uzyskuje za pośrednictwem Strony po poprawnym zalogowaniu się do serwisu (poprzez podanie adresu email i wymyślonego przez siebie hasła), prowadzone nieodpłatnie, będące częścią serwisu internetowego, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, w szczególności informacje o dokonywanych rezerwacjach i wystawianych Opiniach.
 12. Zalogowaniu się za pośrednictwem Facebook – należy przez to rozumieć uzyskanie dostępu do dokonywania rezerwacji wizyt online przy użyciu serwisu internetowego Facebook.
 13. Haśle – należy przez to rozumieć dowolnie wybrany przez Pacjenta indywidualny ciąg znaków, liter i cyfr wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.
 14. Loginie – należy przez to rozumieć adres email Pacjenta wymagany wraz z Hasłem w celu uzyskania dostępu/możliwości uzyskania dostępu do Konta (zalogowania się).
 15. Rejestracji – należy przez to rozumieć proces utworzenia przez Pacjenta Konta służącego do dokonywania online rezerwacji wizyt w Przychodni oraz bieżącego obserwowania online przebiegu zarezerwowanych wizyt, polegający na wypełnieniu Formularza rejestracji i akceptacji warunków świadczenia za pośrednictwem Konta Usług i funkcjonalności skutkujący utworzeniem zindywidualizowanego Konta.
 16. Urządzeniu Użytkownika – należy przez to rozumieć należące do Użytkownika urządzenie telekomunikacyjne w postaci przede wszystkim telefonu komórkowego, smartfonu, tabletu lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego, a umożliwiające m.in. dokonywanie Rejestracji oraz korzystanie z formularza Rezerwacji lub Mediów Społecznościowych.
 17. Stronie – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem URL: http://www.sofimed.pl/, za pomocą którego Użytkownik może (m.in.):
  1. skontaktować się z Przychodnią ;
  2. zapoznać się z działalnością Przychodni;
  3. poznać lekarzy Przychodni oraz zapoznać się z ich godzinami pracy;
  4. dowiedzieć się jaka jest oferta usług Przychodni.
  5. uzyskać informację o cenniku wykonywanych usług.
  6. śledzić aktywność Przychodni w Mediach Społecznościowych oraz bloga Przychodni;
  7. dodawać Opinie;
 18. Facebooku – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem URL: https://www.facebook.com/, który SOFIMED wykorzystuje w swojej działalności poprzez usługę Fanpage’a.
 19. Youtubie – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem URL: https://www.youtube.com, który SOFIMED wykorzystuje w swojej działalności.
 20. Google+ – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem URL: https://plus.google.com/?hl=pl, który SOFIMED wykorzystuje w swojej działalności.
 21. Twitterze – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem URL: https://twitter.com/sofimed_gabinet, który SOFIMED wykorzystuje w swojej działalności.
 22. Blogu – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem URL: http://blog.sofimed.pl/, który SOFIMED wykorzystuje w swojej działalności.
 23. Komentarzach – należy przez to rozumieć zamieszczane przez użytkowników Mediów społecznościowych wpisy, w tym w szczególności zawierające opinie na temat funkcjonowania SOFIMED;
 24. Mediach społecznościowych – należy przez to rozumieć serwisy internetowe (łącznie lub każdy z poniżej wymienionych) w postaci Facebooka, Youtube’a, Twittera, Google+ oraz Bloga, które SOFIMED wykorzystuje w swojej działalności, w tym poprzez umieszczenie stosownych odnośników na Stronie.
 25. Opinii – należy przez to rozumieć treść zamieszczoną przez Użytkownika na Stronie, po skorzystaniu ze świadczonych na terenie Przychodni usług w zakresie świadczeń zdrowotnych, w której dokonuje on oceny SOFIMED i działającego w ramach jego struktur personelu (w tym w szczególności medycznego).

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez SOFIMED Usług za pośrednictwem Strony, w tym prawa i obowiązki Użytkowników lub Pacjentów wynikające z podjęcia przez nich decyzji o korzystaniu ze Strony i funkcjonalności udostępnionych za jej pośrednictwem oraz znajdujących się na niej odnośnikach do Mediów społecznościowych, a także określa zakres odpowiedzialności SOFIMED, Użytkowników i Pacjentów będących jednocześnie Użytkownikami.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postawienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Akceptacja warunków Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna celem skorzystania z Usług.
 4. Jeżeli jakiekolwiek zapisy Regulaminu pozostają w niezgodności z przepisami prawa regulującymi prawa konsumentów nie stosuje się ich, chyba, że możliwa jest zgodna z prawem interpretacja tych zapisów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.
 6. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na Stronie w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika.
 7. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach jednakże w celach wyłącznie związanych z korzystaniem ze Strony.
 8. Treść Regulaminu chroniona jest prawem autorskim.
 9. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o korzystaniu ze Strony należy przez to rozumieć również korzystanie funkcjonalności udostępnionych za jej pośrednictwem (w tym profili Sofimed w Mediach społecznościowych), chyba, że co innego wynika z zapisów Regulaminu.

 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE, TRANSMISJA DANYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 1. Korzystanie ze Strony wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 52.0.1 lub wyższej, Google Chrome w wersji 57.0.2987.110 lub wyższej, Safari w wersji 10.1 lub wyższej, korzystanie z Konta, Formularza kontaktowego i Formularza rezerwacji wymaga dodatkowo aktywnego konta e-mail.
 2. SOFIMED zaleca wykorzystywanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarek, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. SOFIMED świadczy Użytkownikom Usługi przy wykorzystaniu drogi elektronicznej.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną co do zasady bez względu na podjęte kroki, mając na uwadze charakter tych usług może wiązać się z ryzykiem m.in.:
  1. otrzymania przez Użytkownika spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. oddziaływania na Użytkownika oprogramowania typu malware lub sniffer;
  3. Zainfekowania Urządzenia Użytkownika wirusami komputerowymi;
 5. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą świadczenie usług drogą elektroniczną i mimo to decyduje się na korzystanie z świadczonych w ten sposób Usług.
 6. SOFIMED ma prawo kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podanych przez niego danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu email, celem realizacji Umowy.
 7. Wiadomości poczty elektronicznej wysyłane przez SOFIMED są skanowane skanerem antywirusowym jednak ze względu na specyfikę rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych, SOFIMED nie gwarantuje pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, które mogą one spowodować.
 8. SOFIMED informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych, a zatem w celu zwiększenia bezpieczeństwa Przychodnia zaleca Użytkownikom używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi jego poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem, którego korzysta ze Strony.
 9. Korzystanie ze Strony, w tym Mediów społecznościowych, do których odnośniki znajdują się na Stronie, a także kontakt z SOFIMED lub dokonanie rejestracji planowanej wizyty są nieodpłatne, nie dotyczy to korzystania z innych usług świadczonych przez SOFIMED w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (na mocy zawartej Umowy).
 10. Korzystanie ze Strony wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Użytkownika ze świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Użytkownik powinien mieć na uwadze, że:
  1. SOFIMED nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
  2. Wszelki koszty połączenia Użytkownika ze Stroną, związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Użytkownik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;
  3. SOFIMED nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania ze Strony i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Użytkownika danych.

 

§4 KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Korzystanie z umieszczonego na Stronie Formularza kontaktowego poza akceptacją Regulaminu wymaga udostępnienia SOFIMED następujących danych osobowych:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. Adres email;
 2. Korzystanie z Rezerwacji wymaga:
  1. albo akceptacji Regulaminu oraz uprzedniej poprawnej rejestracji Pacjenta w systemie i założenia Konta oraz zalogowania się;
  2. albo akceptacji Regulaminu i udostępnienia SOFIMED dostępu do adresu email oraz profilu publicznego Pacjenta na Facebooku i zalogowania się za pośrednictwem Facebooka;
  3. oraz akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności Operatora Usługi w postaci formularza rejestracji i funkcji Rezerwacji – Versum sp. z o.o. (vide: §5.3 ust. 2 i 3 Regulaminu).
 3. Utworzenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu oraz akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności Operatora Usługi w postaci formularza rejestracji i funkcji Rezerwacji – Versum sp. z o.o. (vide: §5.3 ust. 2 i 3 Regulaminu) i skorzystania z umieszczonego na Stronie Formularza rejestracji Użytkownika, w tym udostępnienia następujących danych osobowych:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. Adres email (Login);
  4. Numer telefonu;
  5. Dowolnie wybrane przez przyszłego Użytkownika Hasło;
 4. Aktywacja Konta wymaga kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na adres email podawanych przy dokonywaniu Rejestracji z adresu email: konta@versum.pl z kopią do adresu: recepcja@sofimed.pl.
 5. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 6. Uwierzytelnianie dostępu do Konta następuje każdorazowo poprzez podanie Loginu oraz Hasła.
 7. Pełna funkcjonalności Strony jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.
 8. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji wizyty online zostanie wysłane na adres email Użytkownika podany w zakresie Konta Użytkownika.
 9. Użytkownik ma prawo odwołać Rezerwację w każdym czasie.
 10. Odwołanie wizyty może nastąpić telefonicznie (po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości Pacjenta) lub poprzez skorzystanie z opcji dostępnej za pośrednictwem Konta.
 11. Wszelkie płatności za wykonywane w Przychodni świadczenia zdrowotne dokonywane są osobiście w Przychodni- Przychodnia nie udostępnia Pacjentom funkcji dokonywania płatności online.
 12. Dokonując poprawnej Rejestracji Użytkownik zawiera z SOFIMED umowę na korzystanie ze wszystkich udostępnionych na Stronie funkcjonalności.
 13. Umowa dot. korzystania z Konta:
  1. zostaje zawarta w momencie utworzenia Konta;
  2. jest zawarta na czas nieokreślony;
  3. może zostać rozwiązana przez Użytkownika w poprzez:

 

 • wybranie i potwierdzenie opcji „Usuń konto” na Koncie Użytkownika,
 • skierowanie do SOFIMED wniosku (osobiście, za pośrednictwem Formularza kontaktowego, poprzez wiadomość email, za pośrednictwem przesyłki listownej) zawierającego w swej treści żądanie zaprzestania świadczenia usług;
 1. może zostać rozwiązana przez SOFIMED:
  • w przypadku zaprzestania przez SOFIMED świadczenia Usług;
  • w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu i pomimo upływu terminu wskazanego w wiadomości email skierowanej do Użytkownika z prośbą o zaprzestanie dokonywania naruszeń we wskazanym terminie.

 

 1. Skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych w Przychodni, w tym realizacja uprzednio zarezerwowanych online wizyt odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co oznacza, że co do zasady świadczenia zdrowotne na rzecz Pacjentów małoletnich wykonywane są po odebraniu uprzedniej zgody jego przedstawiciela ustawowego lub (jeśli wymagają tego przepisy prawa) Pacjenta, który ukończył 16 lat i jego przedstawiciela ustawowego.
 2. Rozwiązanie Umowy dot. korzystania z Konta skutkuje usunięciem Konta Użytkownika i wszystkich znajdujących się na nim danych, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obwiązujących przepisów prawa lub zapisów Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Usług jest bezpłatne (z zastrzeżeniem zapisów dotyczących kosztów transmisji danych.
 4. Użytkownikowi posiadającemu Konto przysługuje prawo do zmiany Hasła w dowolnym momencie.
 5. Użytkownik posiadający Konto zobowiązany jest do nieudostępniania Hasła i Loginu do Konta podmiotom trzecim.
 6. W przypadku wyboru rejestracji poprzez Zalogowanie się za pośrednictwem Facebook, Użytkownik podaje dane osobowe, dotyczące profilu publicznego serwisu Facebook oraz adresu email, zgodnie z zasadami i wymogami określonymi przez serwis Facebook.
 7. Zabrania się Użytkownikowi korzystać ze Strony i udostępnionych za jej pośrednictwem funkcjonalności niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności, lecz niewyłącznie, stosować wulgaryzmów, nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między osobami lub społecznościami, obrażać inne podmioty, prezentować treści obsceniczne lub pornograficzne.
 8. Umowa o korzystanie przez Użytkownika ze Strony i funkcjonalności za jej pośrednictwem udostępnionych zostaje zawarta na czas nieokreślony z momentem podjęcia przez Użytkownika aktywności w Sieci Internet związanej z korzystaniem z Usług i może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie – z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu, zwłaszcza dotyczących korzystania z Konta.

 

§5.1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Pacjentów za pośrednictwem Strony, w tym Mediów społecznościowych jest SOFIMED.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych.
 3. SOFIMED przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 4. Wszelkie dane kontaktowe SOFIMED wskazane są w Regulaminie oraz na Stronie w zakładce O NAS.
 5. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z funkcjonalności udostępnionych za pomocą Strony, a zwłaszcza korzystania z Formularza kontaktowego oraz funkcji Rezerwacji lub profilów SOFIMED dostępnych za pośrednictwem Mediów społecznościowych.
 6. Kwestię przetwarzania danych osobowych do których dostęp SOFIMED uzyskuje w wyniku korzystania przez Użytkowników z Mediów społecznościach regulują co do zasady stosowne regulacje wewnętrzne pochodzące od operatorów opisanych Mediów społecznościach, których treść musiała zostać zaakceptowana przez poszczególnych Użytkowników korzystających z opisanych Mediów oraz zawarte na profilach SOFIMED utworzonych w Mediach społecznościowych tzw. Noty prawne.
 7. Użytkownik korzystając z Formularza kontaktowego lub Konta (w tym Formularza rejestracji i funkcji rezerwacji) zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych.
 8. Dokonując Rejestracji i korzystając z Rezerwacji Użytkownik podaje obowiązkowo następujące dane:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. numer telefonu komórkowego;
  4. adres aktywnego konta e-mail;
  5. Hasło;
 9. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w ust. 8 jest SOFIMED oraz Versum sp. z o.o., a dane przetwarzane są w celu możliwości realizacji umowy o świadczenie Usług oraz umożliwienia dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z niej związanymi, a także w celach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Korzystając z Mediów społecznościowych:
  1. Użytkownicy tych mediów udostępniają SOFIMED (jako Administratorowi Danych osobowych) dane identyfikuję ich w określonych Mediach społecznościowych (co do zasady nazwa zarejestrowanego użytkownika (np. imię i nazwisko);
  2. dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji dodawania Komentarzy lub wpisów, a także przekazywania zalogowanym na nich osobom wiadomości o charakterze:
   1. marketingowym.
   2. informacyjnym.
  3. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w ust. 10 jest SOFIMED oraz inni użytkownicy profilów SOFIMED znajdujących się w Mediach społecznościowych, z których Użytkownik korzysta.
  4. Korzystając z Formularza kontaktowego Użytkownik podaje obowiązkowo następujące dane:
   1. Imię;
   2. Nazwisko;
   3. adres aktywnego konta e-mail;
  5. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w ust. 12 jest SOFIMED, a dane przetwarzane są w celu możliwości korzystania przez Użytkownika z Formularza kontaktowego oraz umożliwienia dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z nim związanymi, a także w celach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Czas przetwarzania udostępnionych przez Użytkowników korzystających z zamieszczonego na Stronie formularza Kontaktowego, Mediów Społecznościowych oraz Konta danych osobowych przez SOFIMED zależy od celu ich udostępnienia i przetwarzania:
   1. w przypadku zawarcia Umowy dot. korzystania z Usług – równy jest okresowi czasu trwania Umowy i możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej związanymi, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
   2. w przypadku korzystania z profilów SOFIMED w Mediach społecznościowych – do momentu rezygnacji z korzystania przez Użytkownika z konkretnego profilu i możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń z nim związanymi, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  7. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z Usług poprzez usunięcie swojego Konta.
  8. Użytkownik ma prawo żądania, by SOFIMED przesłała przetwarzane przez niego dane osobowe Użytkownika bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  9. W przypadku Rejestracji za pomocą serwisu Facebook.com dane do których należą imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail są za zgodą Użytkownika pobierane przez SOFIMED z serwisu Facebook.com.
  10. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych na Koncie Użytkownika. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Blackrent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga).
  11. Skarga powinna być zaadresowana na:

 

 Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

lub może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/.

 1. Skarga powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  1. osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, którego dotyczy skarga.
 2. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/

§5.2 ZMIANA, USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przez nich przeglądane, poprawiane, usuwane i zmieniane (modyfikacja danych) w każdym czasie, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
 2. Dane podawane podczas Rejestracji mogą zostać zmodyfikowane po zalogowaniu się za pomocą Loginu i Hasła na Konto, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza usunięcie Konta Użytkownika, a zatem jest równoznaczne z rozwiązanie Umowy.
 3. Dane podawane podczas Rezerwacji mogą zostać zmodyfikowane po zalogowaniu się za pomocą Loginu i Hasła na Konto Użytkownika, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację uprzednio dokonanej
 4. Dane podane przy korzystaniu z Mediów społecznościowych mogą zostać zmodyfikowane poprzez rezygnację z korzystania z rzeczonych Mediów – na zasadach zgodnych z ich regulacjami wewnętrznymi.
 5. Modyfikacja danych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz SOFIMED.
 6. Modyfikacja danych może wiązać się z powstaniem kosztów, o których mowa w postanowieniach Regulaminu dotyczących korzystania z Usług przy wykorzystaniu przez Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi.
 7. Użytkownik ma prawo zwrócić się do SOFIMED z żądaniem usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby Użytkownika oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 8. Zapisy ust. 7 mają zastosowanie zwłaszcza w sytuacji, gdy dane osobowe Użytkownika zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciw wobec ich przetwarzania zaistniałe wskutek złożonego przez Użytkownika żądania wiąże się z brakiem możliwości korzystania przez niego z Usług lub profilu SOFIMED w Mediach społecznościowych – w zależności od treści złożonego przez Użytkownika żądania.
 10. W sytuacji rozwiązania Umowy, jej wypowiedzenia lub wygaśnięcia wszelkie dane osobowe Użytkownika zostają niezwłocznie usunięte.

 

§ 5.3 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu realizacji Umowy SOFIMED nie przekazuje danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem zapisów poniżej i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. SOFIMED informuje, że operatorem Formularza rejestracyjnego i usługi Rezerwacji wizyt online jest spółka Versum sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 90 (43-300 Bielsko-Biała), posiadająca numer NIP: 9372676744, posiadająca numer REGON:362795750, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000581756, kapitał zakładowy 55.600,00 zł – i w tym zakresie pomiędzy SOFIMED, a spółką Versum sp. z o.o. została zawarta stosowna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Skorzystanie z możliwości opisanej w ust. 2 jest uzależnione od uprzedniej akceptacji Regulaminu udostępniania przez Versum sp. z o.o. i udostępnienie wskazanych przez rzeczoną spółkę danych osobowych umożliwiających skorzystanie z opisanych w ust. 2 Usług, których administratorem stanie się Versum sp. z o.o.
 4. Dane osobowe udostępnione Versum sp. z o.o. są przetwarzane przez ten podmiot na zasadach wskazanych na stronie internetowej: https://secure.versum.com/regulamin

 

§6 OSWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że został poinformowany o:

 1. danych rejestrowych oraz danych kontaktowych SOFIMED;
 2. Kategoriach przetwarzanych przez SOFIMED danych osobowych;
 3. celach przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych oraz podstawie prawnej ich przetwarzania;
 4. dobrowolności podania swoich danych osobowych;
 5. odbiorcach danych osobowych Użytkownika lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 6. okresie, przez który dane osobowe Użytkownika będą przechowywane;
 7. prawie do żądania od SOFIMED dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, którego dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 8. prawie Użytkownika do przenoszenia danych;
 9. prawie Użytkownika do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. charakterze udostępnienia danych osobowych Blackrent (podstawie) oraz konsekwencjach ich niepodania.

§7 PLIKI COOKIES

 1. Strona wykorzystują pliki „cookies”(ciasteczka, dalej: Cookies).
 2. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony pojawia się komunikat:

„Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.”

 1. Komunikat dostępny jest na Stronie do momentu kliknięcia pola „Rozumiem i akceptuję”.
 2. Komunikat zawiera odnośnik do (pole „więcej informacji”) do dokumentu polityki prywatności informującej o tym co to są pliki cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, a także o możliwości zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach obsługujących Stronę.

 

§8 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FACEBOOKA, YOUTUBE’A, TWITTERA, GOOGLE+ ORAZ BLOGA)

 1. SOFIMED w prowadzonej działalnośći wykorzystuje następujące Media społecznościowe: Facebook, Youtube, Twitter, Google+ oraz Blog.
 2. Odnośniki do poszczególnych Mediów społecznościowych znajdują się na Stronie w formie aktywnych ikonografii umieszczonych po prawej stronie ekranu.
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Mediów społecznościowych, w szczególności sposób i warunki ich świadczenia są usługami świadczonymi przez podmioty trzecie w stosunku do SOFIMED i całkowicie niezależne od SOFIMED.
 4. Decydując się na korzystanie z któregokolwiek z Medium społecznościowego Użytkownik akceptuje niezależne od SOFIMED warunki świadczenia dostępnych za ich pośrednictwem usług (tzw. Terms of Service) oraz stosowaną przez administratorów wymienionych w ust. 1 Mediów społecznościwych polityki prywatności i inne regulacje wewnętrzne, których akceptacja jest warunkiem korzystania z nich.
 5. Media Społecznościowe nie moga być wykorzystywane do kontaktu z SOFIMED w celu zawarcia Umowy lub skorzystania z porad w zakresie świadczeń medycznych.
 6. Zawarte w Mediach Społecznościowych wpisy pochodzące od SOFIMED w żaden sposób nie mogą być traktowane jako pomoc medyczna lub wskazówka co do diagnozy lub terapii w zakresie zdrowia.
 7. Oficjalnym kanałem kontaktu z SOFIMED są dane kontaktowe podane na Stronie, w tym zwłaszcza adres email: recepcja@sofimed.pl.
 8. Media Społecznościowe mają służyć Pacjentom przede wszystkim do zamieszczania Komentarzy oraz publikowania przez SOFIMED informacji budujących wizerunek i wzmacniających markę SOFIMED oraz marketingowych dotyczacych oferty w zakresie udzielanych w Przychodni świadczeń zdrowotnych, a także o ewentualnych konkursach, których Regulaminy SOFIMED będzie udostępniał użytkownikom Mediów społecznościowych razem z informacją o nich.
 9. Szczegółowe regulacje dotyczące korzystania z FANPAGE’A znajdują się na serwisie Facebook: (https://www.facebook.com/pg/ginekolog.onkolog/notes/?ref=page_internal).
 10. Szczegółowe regulacje dotyczące korzystania z serwisu GOOGLE+ znajdują się na: https://www.google.com/policies/terms/regional.html.
 11. Szczegółowe regulacje dotyczące korzystania z serwisu TWITTER znajdują się na: https://twitter.com/en/tos#intlTerms.
 12. Szczegółowe regulacje dotyczące korzystania z serwisu YOUTUBE znajdują się na: https://www.youtube.com/t/terms.

 

§9  ZASADY WYSTAWIANIA OPINII

 1. Korzystając z Rezerwacji Użytkownik dostaje możliwość wystawianie Opinii.
 2. Wystawienie Opinii jest uzależnione od uprzedniej akceptacji Regulaminu tej usługi dostarczanego przez Versum sp. z o.o..
 3. Użytkownik może wystawić Opinie wyłącznie na temat świadczenia zdrowotnego lub pracownika SOFIMED, z którego usług skorzystał.
 4. Podmiotem administrującym wystawionymi opiniami jest Versum s p. z o.o. i ma ona prawo usunąć Opinię Użytkownika jak i blokować możliwość jej wystawienia, w wypadkach przewidzianych w Regulaminie dostarczonym przez Versum sp. z o.o.
 5. SOFIMED informuje, że nie ma prawa usuwać lub edytować Opinii zamieszczonych przez Użytkowników w Systemie Versum.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Strony lub profilów SOFIMED w Mediach społecznościowych.
 2. SOFIMED może pozbawić́ Użytkownika prawa do korzystania z Usług wypowiadając Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika zgodnie z zasadami opisanymi w §4 ust. 13 lit. d Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność́ za czynności wykonane w związku z korzystaniem ze Strony przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego Loginu, adresu IP, Hasła.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić́ SOFIMED o każdym przypadku naruszenia jego praw do wskazanych w ust. 3 danych go identyfikujących i umożliwiających korzystanie z usług, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOFIMED

 1. SOFIMED nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne powstałe w związku z właściwościami lub stanem technicznym Urządzenia użytkownika oraz w związku z infrastrukturą telekomunikacyjną, z której korzysta Użytkownik.
 2. SOFIMED zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych za pośrednictwem Strony funkcji, z zastrzeżeniem zapisów dot. zmiany Regulaminu.
 3. SOFIMED zastrzega sobie możliwość tymczasowego zawieszenia świadczenia Usług z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy wykorzystywanej przez SOFIMED infrastruktury technicznej.
 4. SOFIMED nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu Usług wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Loginu lub Hasła koniecznych w celu zalogowania się na Konto. SOFIMED odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła lub Loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez SOFIMED lub przyczyn, za które SOFIMED ponosi odpowiedzialność.

 

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy dot. korzystania z Konta Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia osobiście w Przychodni/na piśmie/za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub wiadomości email.

 

§13 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. SOFIMED dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Strony i dostępnych za jej pośrednictwem funkcjonalności.
 2. Nieprawidłowości związane ze świadczeniem przez SOFIMED Usług Użytkownik może zgłaszać osobiście w Przychodni, pisemnie na adres SOFIMED wskazany w §1 pkt 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@sofimed.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać́ w swej treści:
  1. Imię i nazwisko Użytkownika oraz Login umożliwiający jego identyfikację jako Użytkownika;
  2. Wybrany przez Użytkownika sposób za pośrednictwem którego będzie następowała wymiana korespondencji z SOFIMED;
  3. dokładny opis i powód reklamacji.
 4. SOFIMED rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą środka komunikacji wykorzystanego do złożenia reklamacji lub innego (wskazanego przez Użytkownika):
  1. czy uznaje reklamację;
  2. w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć;
  3. o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. Użytkownik może wykorzystywać wskazany powyżej adres poczty elektronicznej SOFIMED również celem zgłaszania innych niż reklamacje uwag lub pytań dotyczących Usług, obsługi Pacjentów, Umowy lub Strony.
 6. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia SOFIMED zwraca się̨, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupeł Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień́ przez Użytkownika co do zasady przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich m.in.:
  1. Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje );
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
  4. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL ;
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SOFIMED zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania Zmiany SOFIMED zobowiązany jest poinformować Użytkownika o propozycji ich treści i zakresie na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą ich wejścia w życie – w sposób wskazany w ust. 4 poniżej.
 3. Jeżeli konieczność dokonania Zmiany wynika z:
  1. konieczności dostosowania treści wyżej wymienionych dokumentów do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. zmiany wyglądu lub dodanie nowych funkcjonalności Strony które to Zmiany nie wpływającej negatywnie na dotychczas nabyte na podstawie Umowy prawa i obowiązki Użytkownika;
  3. konieczności aktualizacji Strony, dostosowania jej do aktualnego poziomu wiedzy technicznej, w tym optymalizacji działania infrastruktury;

SOFIMED jest zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia Użytkowników, o którym mowa w ust. 2 i jednocześnie jest uprawniony do poinformowania Użytkowników jedynie poprzez stosowne ogłoszenie na Stronie.

 1. SOFIMED, z zastrzeżeniem 3, poinformuje Użytkownika o Zmianach za pośrednictwem komunikatów wyświetlających się w okresie, o którym mowa w ust. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na Stronie, a także w formie komunikatu dostępnego Użytkownikowi niezwłocznie po zalogowaniu się na Konto.
 2. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania Zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o Zmianach Użytkownik nie usunie Konta lub nie zwróci się do SOFIMED o jego usunięcie.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie i upływu terminów wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z konsumentami.

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel. 782 272 782
Pon - pt w godz. 8.30 - 19.30
ul. Norymberska 10C – Ruczaj
(wjazd od Grota-Roweckiego)
30-376 Kraków


Formularz kontaktowy:Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.